Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále len:”GDPR”) je
TEPUJEM.SK s.r.o., IČO : 47061197, so sídlom Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš

(dále jen “správce”)

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

– adresa:    Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš

– email:      info@tepujem.sk

– telefón:   +421 915 722 377

3.) Osobním údajem jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo vice specifických faktorů,
fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských,

4.) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:


1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
2.) Správce zpracovává Vaše identifikačních a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění SMLOUVY.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:


1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2.) Účelem zpracování osobních údajů je:

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt …). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

– prodej služby mimo nabídky stránky: Společnost TEPUJEM.SK s.r.o. zpracovává pro účely prodeje služby mimo nabídky stránky následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonický kontakt, email a detail objednávky. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů
společností TEPUJEM.SK s.r.o. je nezbytné na základě žádosti zákazníka  o koupi služby, která není v nabídce stránky. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi služby.


– nezávazná objednávka služby. Společnost TEPUJEM.SK s.r.o. zpracovává pro účely nezávazné objednávky služby následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů společností TEPUJEM.SK s.r.o. je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku služby.


– poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům. Společnost TEPUJEM.SK s.r.o. zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů společností TEPUJEM.SK s.r.o. je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.


IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci
plateb na základě smlouvy

2.) Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám jako jsou kurýrní společnosti za účelem doručení a třetím stranám na základě zvláštních předpisů jako je např. Slovenská obchodní inspekce, Daňový úřad a podobně.


VI. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
– právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
– právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR,
– právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.) Dále máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečeníosobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v písemné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.